STT Mã Môn học Tên môn học Tín chỉ Bắt buộc / Tự chọn
1. Kiến thức giáo dục đại cương 30 TC
1.1. Khả Năng Thực Dụng 12 TC
1 GEN102 Phương pháp nghiên cứu 3 Bắt buộc
2 GEN101 Tiếng Việt thực hành 3 Bắt buộc
3 LAW134 Đại cương pháp luật Việt Nam 3 Bắt buộc
4 VNB113 Tổng quan nghi lễ Phật giáo 3 Chọn 1/2 môn
5 GEN114 Dẫn nhập phương pháp sư phạm 3
1.2. Lịch Sử, Triết Học Và Tôn Giáo 12 TC
1 VNB107 Lịch sử Việt Nam 3 Bắt buộc
2 PHIL101 Dẫn nhập Triết học Ấn Độ 3 Bắt buộc
3 PHIL104 Dẫn nhập Triết học phương Tây 3 Chọn 1/3 môn
4 PHIL110 Dẫn nhập Triết học Trung Quốc 3
5 PHIL131 Triết học Mác - Lênin 3
6 GEN122 Lịch sử văn minh Thế giới 3 Chọn 1/6 môn
7 VNB135 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
8 GEN153 Dẫn nhập tôn giáo học 3
9 GEN154 Tôn giáo và văn hóa 3
10 GEN133 Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam 3
11 VNB121 Lịch sử văn học Việt Nam 3
1.3. Nhân Văn Và Khoa học Tự Nhiên 6 TC
1 GEN140 Đại cương Nhân chủng học 3 Chọn 1/8 môn
2 GEN141 Đại cương Tâm lý học 3
3 GEN142 Đại cương Xã hội học 3
4 GEN143 Đại cương Kinh tế học 3
5 GEN144 Đại cương Chính trị học 3
6 GEN145 Đại cương Giáo dục học 3
7 GEN146 Đại cương Ngôn ngữ học 3
8 GEN148 Đại cương Vật lý học 3
9 GEN147 Quản trị Hành chánh và tự viện học 3 Chọn 1/2 môn
10 GEN150 Tổng quan về y học cổ truyền 3
2. Kiến thức cơ sở Phật học 27 TC
2.1. Kiến Thức Cơ Sở Phật Học 27 TC
1 LAW104 Đại cương Luật học Phật giáo 3 Bắt buộc
2 PHIL111 Đại cương Thiền học 3 Bắt buộc
3 PHIL112 Khái luận Phật học 3 Bắt buộc
4 HIST108 Lịch sử Phật giáo Ấn Độ 3 Bắt buộc
5 VNB109 Lịch sử Phật giáo Việt Nam 3 Bắt buộc
6 PHIL401 Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa 3 Chọn 1/2 môn
7 PHIL108 Dẫn nhập triết học Phật giáo 3
8 PALI303 Kinh Trung bộ 3 Chọn 1/3 môn
9 PHIL412 Tư tưởng Kinh Pháp Hoa 3
10 PHIL300 Tư tưởng Kinh A-hàm 3
11 SANS162 Văn học Sanskrit Phật giáo 3 Chọn 1/4 môn
12 PALI304 Văn học Pāḷi 3
13 CHIN160 Văn học Hán tạng 3
14 VNB109 Lịch sử Phật giáo Việt Nam 3
15 DHR320 Tông phái Phật giáo Việt Nam 3 Chọn 1/3 môn
16 HIST171 Mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo 3
17 CHIN301 Lịch sử Phật giáo Trung Quốc 3
3. Kiến thức bổ trợ chuyên ngành Phật học (cổ ngữ Phật học) 36 TC
3.1. Hán cổ 12 TC
1 CHIN101 Hán cổ 1 2 Chọn 1/1 môn
2 CHIN102 Hán cổ 2 2 Chọn 1/1 môn
3 CHIN103 Hán cổ 3 2 Chọn 1/1 môn
4 CHIN104 Hán cổ 4 2 Chọn 1/1 môn
5 CHIN105 Hán cổ 5 2 Chọn 1/1 môn
6 CHIN106 Hán cổ 6 2 Chọn 1/1 môn
3.2. Pāḷi 12 TC
1 PALI101 Cổ ngữ Pāḷi 1 2 Chọn 1/1 môn
2 PALI102 Cổ ngữ Pāḷi 2 2 Chọn 1/1 môn
3 PALI103 Cổ ngữ Pāḷi 3 2 Chọn 1/1 môn
4 PALI104 Cổ ngữ Pāḷi 4 2 Chọn 1/1 môn
5 PALI105 Cổ ngữ Pāḷi 5 2 Chọn 1/1 môn
6 PALI106 Cổ ngữ Pāḷi 6 2 Chọn 1/1 môn
3.3. Sanskrit 12 TC
1 SANS101 Cổ ngữ Sanskrit 1 2 Chọn 1/1 môn
2 SANS102 Cổ ngữ Sanskrit 2 2 Chọn 1/1 môn
3 SANS103 Cổ ngữ Sanskrit 3 2 Chọn 1/1 môn
4 SANS104 Cổ ngữ Sanskrit 4 2 Chọn 1/1 môn
5 SANS105 Cổ ngữ Sanskrit 5 2 Chọn 1/1 môn
6 SANS106 Cổ ngữ Sanskrit 6 2 Chọn 1/1 môn
4. Kiến thức ngoại ngữ bổ trợ 12 TC
Chọn 1/2 nhóm
4.1. Tiếng Anh 12 TC
1 ENG111 Anh văn Phật pháp 1 2 Bắt buộc
2 ENG112 Anh văn Phật pháp 2 2 Bắt buộc
3 ENG113 Anh văn Phật pháp 3 2 Bắt buộc
4 ENG114 Anh văn Phật pháp 4 2 Bắt buộc
5 ENG115 Anh văn Phật pháp 5 2 Bắt buộc
6 ENG116 Anh văn Phật pháp 6 2 Bắt buộc
4.2. Tiếng Trung 12 TC
1 CHIN111 Trung văn Phật pháp 1 2 Bắt buộc
2 CHIN112 Trung văn Phật pháp 2 2 Bắt buộc
3 CHIN113 Trung văn Phật pháp 3 2 Bắt buộc
4 CHIN114 Trung văn Phật pháp 4 2 Bắt buộc
5 CHIN115 Trung văn Phật pháp 5 2 Bắt buộc
6 CHIN116 Trung văn Phật pháp 6 2 Bắt buộc
5. Kiến thức chuyên ngành Phật học 48 TC
5.1. Kiến Thức Chuyên Ngành Phật Học 48 TC
1 PHIL330 Đạo đức học Phật giáo 3 Bắt buộc
2 DHR310 Luận Thắng pháp tập yếu 3 Bắt buộc
3 DHR313 Phật giáo và trị liệu 3 Bắt buộc
4 DHR332 Tâm lý học giáo dục 3 Bắt buộc
5 PHIL333 Triết học chính trị - xã hội Phật giáo 3 Bắt buộc
6 GEN132 Lịch sử tôn giáo thế giới 3 Bắt buộc
7 DHR411 Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông 3 Bắt buộc
8 DHR402 Giao tiếp sư phạm 3 Bắt buộc
9 DHR403 Thực tập diễn giảng 3 Bắt buộc
10 DHR312 Lý thuyết hoằng pháp 3 Bắt buộc
11 GEN111 Tư duy phản biện 3 Bắt buộc
12 PALI301 Tư tưởng Kinh Trường bộ 3 Bắt buộc
13 PHIL300 Tư tưởng Kinh A-hàm 3 Chọn 1/2 môn
14 PHIL414 Kinh Lăng-già 3
15 PHIL325 Phật học ứng dụng 3 Chọn 1/2 môn
16 PHIL403 Tư tưởng Kinh Kim Cang 3
17 DHR320 Tông phái Phật giáo Việt Nam 3 Chọn 1/2 môn
18 VNB431 Văn hóa Phật giáo Việt Nam 3
19 PHIL400 Luận Câu-xá 3 Chọn 1/2 môn
20 PHIL313 Luận Đại thừa khởi tín 3
Tổng Tín chỉ 153 TC